Licitacije za napuštena grobna mjesta

Temeljem članka 14. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Pule 13/10) i članka 3. Odluke o načinu dodjele grobnih mjesta (Službene novine Grada Pule 08/11) Gradskog vijeća Grada Pule i Odluke Uprave MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula, Kumičićeva 22 od dana 29.08.2022. godine uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva

OGLAŠAVA
Davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta

Oglašava se prikupljanje pisanih ponuda za davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta na neodređeno vrijeme uz naknadu, na Gradskom groblju u Puli.

Oglas za davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta provesti će se prikupljanjem pisanih ponuda dostavom na adresu u naznačenom roku. Pisana ponuda mora sadržavati (u slobodnoj formi na A4 papiru, napisano čitljivo):

-ime i prezime ponuditelja sa rodnim prezimenom, adresom i OIB-om;
-kontakt broj mobitela ili telefona
-naznaku rednog broja za koje se grobno mjesto daje ponuda;
-iznos ponuđene naknade u kunama;

Uz ponudu se obavezno prilaže:
-dokaz o uplaćenoj jamčevini;
-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice);
-punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćenika) ovjerena po javnom bilježniku;
-preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamčevine ukoliko ne uspije na licitaciji)
-suglasnost za obradu osobnih podataka (obrazac možete preuzeti ovdje)

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju građani sa prebivalištem na području grada Pule.

Jamčevina za sudjelovanje za izbor najbolje ponude za dodjelu napuštenog grobnog mjesta prikazana je u točki I . tabelarnog prikaza za svaki redni broj posebno.
Jamčevina se uplaćuje na žiro račun MONTE GIRO d.o.o., IBAN HR2323600001102133647 s pozivom na broj 00 redni broj grobnog mjesta iz tabeleXX-OIB fizičke osobe, (npr. HR00 44-12345678909) sa svrhom plaćanja “jamčevina za dodjelu grobnog mjesta XX“.
Ako je ponuditelj ponudio više ponuda, dužan je uplatiti jamčevinu za svaku od podnesenih ponuda.

Između valjanih ponuda bira se ponuditelj koji je ponudio najviši iznos naknade. Ukoliko je više ponuditelja ponudilo isti iznos za pojedino grobno mjesto, grobno mjesto će se ponovno izložiti prodaji.

Ako je jedan ponuditelj ponudio više ponuda za različita grobna mjesta te je utvrđen kao najpovoljniji ponuditelj za više grobnih mjesta, isti ponuditelj ima pravo odabira samo jednog grobnog mjesta dok se preostala grobna mjesta dodjeljuju slijedećim najpovoljnijim ponuditeljima.

Po izvršenom izboru ponuditelji će se u roku od 8 (osam) dana obavijestiti o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ponuditelji nezadovoljni izborom mogu uložiti prigovor Upravi društva na izbor najpovoljnijeg ponuditelja za pojedino grobno mjesto u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o izboru.

Ponuditelji koji su uspjeli u nadmetanju, dužni su platiti naknadu za korištenje grobnih mjesta, umanjenu za iznos jamčevine, na žiro račun MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge u Puli, IBAN HR2323600001102133647, u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o dodjeli grobnog mjesta.

Ponuditelj stječe pravo korištenja grobnog mjesta uplatom cijelog iznosa naknade.

Ako ponuditelj nije uplatio naknadu u naznačenom roku iz točke VII ovog oglasa, smatra se da je odustao od ponude. Nakon završenog postupka dodjele grobnog mjesta Uprava MONTE GIRO d.o.o. donosi rješenje kojim se utvrđuje pravo korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme.

Jamčevina će se vratiti u roku od 20 dana od dana završetka postupka ponuditeljima:
-koji nisu uspjeli sa ponudom
-ukoliko su odustali od ponude prije početka otvaranja postupka za dodjelu grobnog mjesta;

Ponuditelji gube pravo na povrat jamčevine ukoliko ne plate ponuđeni iznos naknade.

Pisane ponude dostavljaju se osobno ili putem pošte preporučeno, u zatvorenim omotnicama na adresu:

MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula, Kumičićeva 22, 52100 Pula, sa naznakom „Ne otvaraj –ponuda za dodjelu grobnog mjesta XX“ uz dodatak rednog broja tabele za grobno mjesto iz oglasa. (npr. „Ne otvaraj –ponuda za dodjelu grobnog mjesta 44“)

Rok za podnošenje ponude je zaključno do dana 21.10.2022. (petak).

Postupak javnog otvaranja obavit će se dana 26.10.2022. (srijeda) u 09.00 sati u prostorijama „Nove kapelice“ na Gradskom groblju Pula, Put za groblje bb, 52100 Pula. Ponuditelji i njihovi punomoćenici imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda.

Grobna mjesta koja su izložena na Oglasu, zainteresirani mogu pogledati dana 07.10.2022 (petak) i dana 08.10. 2022. (subota) u vremenu od 09.00 do 11.00 sati, a za sve ostale informacije mogu se obratiti na telefon 052/542-877 od 13.00 do 15.00 sati.

Kompletan tekst Oglasa i popis dokumentacije koju su ponuditelji dužni dostaviti u ponudbenoj dokumentaciji nalazi se na:
-oglasnoj ploči Uprave MONTE GIRO d.o.o., Kumičićeva 22, Pula,
-na oglasnoj ploči na Gradskom groblju u Puli,
-na Internet stranici www.montegiro.hr

Kompletan tekst oglasa preuzmite ovdje.