Licitacije za napuštena grobna mjesta

Temeljem članka 14. Odluke o grobljima (Službene novine Grada Pule 13/10) i članka 3. Odluke o načinu dodjele grobnih mjesta (Službene novine Grada Pule 08/11) Gradskog vijeća Grada Pule i Odluke Uprave MONTE GIRO d.o.o. za pogrebne usluge Pula, Kumičićeva 22 od dana 22.11.2023. godine uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva, MONTE GIRO d.o.o. objavljuje

DAVANJE NA KORIŠTENJE NAPUŠTENIH GROBNIH MJESTA

putem postupka javnog prikupljanja ponuda i odabira najpovoljnijih ponuditelja.

Davanje na korištenje napuštenih grobnih mjesta provest će se prikupljanjem pisanih ponuda osobnom dostavom ili poštom na adresu Društva (Kumičićeva 22, 52100 PULA, s naznakom Ne otvaraj –ponuda za dodjelu grobnog mjesta pod rednim brojem XX) u roku do 6.12.2023. godine.

Pisana ponuda mora sadržavati (u slobodnoj formi na A4 papiru, napisano čitljivo):
-ime i prezime ponuditelja sa rodnim prezimenom, adresom i OIB-om;
-kontakt broj mobitela ili telefona;
-naznaku rednog broja za koje se grobno mjesto daje ponuda;
-i
znos ponuđene naknade u eurima;

Uz ponudu se obavezno prilaže:
-dokaz o uplaćenoj jamčevini;
-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskazni
ce);
-punomoć za zastupanje (ako ima opunomoćeni
ka) ovjerena po javnom bilježniku;
-preslika kartice tekućeg računa (za povrat jamče
vine ukoliko ne uspije na licitaciji)
-suglasnost za obradu osobnih podataka (obra
zac možete preuzeti na našoj Internet stranici: www.montegiro.hr)

Pravo podnošenja pisanih ponuda imaju građani sa prebivalištem na području grada Pule koji već nemaju grobno mjesto na grobljima grada Pule.

Kompletan tekst oglasa preuzmite ovdje.